นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมนิเทศ ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 จะตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน