นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมินใหม่ งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่วมคิด