นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 205 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันสามารถรายงานผลการดำเนินงานอาหารกลางวัน ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดทำระบบสารสนเทศและระบบโปรแกรม School Lunch System เพื่อเป็นฐานข้อูลในการบริหารงาน การจัดสรรงบประมาณและการรายงานผลภาวะโภชนาการนักเรียนต่อไป