การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมประชุม      ผ่านรูปแบบ ZOOM Cloud Meetings จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2