การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็นกรรรมการ ณ ห้องประชุมร่วมคิด