การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายกรณีปกติ จำปี 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 เป็นประธานในการการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายกรณีปกติ จำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1- อุดรธานี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลและกำหนดปฏิทินการดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2565   โดยมี นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1