การประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning

นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Assessment  for Learning)  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการนำผลการประเมินระดับชาติ (RT) (NT) (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  วิทยากรโดย ดร.ฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอน ชั้น ป. 1 ป. 3 ป. 6 และม. 3 จำนวน 630 คน อบรมระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2