ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2