ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA Online) และการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA Online) และการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงาน ITA โรงเรียน จำนวน 39 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม Online ผ่านรูปแบบ ZOOM จากห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2