อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBCE Content Center เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBCE Content Center เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมี ดร.สุวิทย์ บึงบัว เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี