การ PLC ผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การจัดการเรียนรู้ Active Learningอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการขับเคลื่อนนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การจัดการเรียนรู้ Active Learning  PLC ผู้บริหารสถานศึกษา  อำเภอโนนสะอาด ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธิ์ โดยมี นายกสมาคมครูบุคลากรอำเภอโนนสะอาด ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เข้ารับการ PLC Active Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี