การอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565  นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา  “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ” โดยวิทยากร นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 และนางสาวสาธิกา จันทะมาลา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง         เป็นผู้นำกิจกรรมและให้บรรยายในครั้งนี้นี้ ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2