การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicative Language Teaching) ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมออนไลน์ ( Online ) หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT   ( Communicative Language Teaching ) ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning” เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ   มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เครดิตภาพ / รัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ สพป.อุดรธานี เขต 2