การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3  ในการนี้ นางสาวศศิธร นาคดิลก นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี