การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมุ่งสู่การประเมิน PISA ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงมุ่งสู่การประเมิน PISA ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น กิจกรรมในการอบรมดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ จัดอบรมในรูปแบบ On Site กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 62 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และศึกษานิเทศก์ รวม 145 คน  และการจัดอบรมในรูปแบบ On Line ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยากรโดย นายเสกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์