การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมพบปะคณะผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ นางสาวศศิธร นาคดิลก นายสุริยนต์ อินทร์อุดม นางฐิตินันท์  อุปการ นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning ณ ห้องประชุมร่วมคิด  สพป.อุดรธานี เขต 2