ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565

เครดิตภาพ : สไกรจักร วงศ์นุกูล สพป.หนองคาย เขต 1 / อมรรัตน์ แสนโยธะกะ สพป.อุดรธานี เขต 1