การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านปะโค อำเภอกุมภวาปี  โดยมี  นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโค กล่าวรายงาน ในการนี้ วิทยากร จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยแนวคิดโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3 ด้าน แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน