การประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะ) ออนไลน์

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้แทนชุมชน และผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 12 คน ร่วมประชุมออนไลน์การประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะ) ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2