การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 6 มิติคุณภาพ สู่ฐานสมรรถนะ

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 6  มิติคุณภาพ สู่ฐานสมรรถนะ โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 30 คน ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 9 คน จาก 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน รวม 72 คน ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมร่วมคิด