การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รุ่นที่ 3

วันที่ 23 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รุ่นที่ 3 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรง (ปัจจุบัน) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะ และ / หรือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) แบบเปลี่ยนผ่าน ว21+วPA  ในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม