การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรง (ปัจจุบัน) ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะและ/หรือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะและ/ หรือขอมีวิทยฐานะสูงขึ้นแบบเปลี่ยนผ่าน ว17+วPA  ในรูปแบบออนไลน์