การประชุม เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจง แนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายวิรยุทธ ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Application  ZOOM  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565