พิธีลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการขับคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี