ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564  นายวิรยุทธ ขัยดินี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้ platform ช่วยสอน  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมร่วมคิด มีผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน