ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ และ นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2