การประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมาน บุญจะนะ  ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 พร้อมด้วย คณะกรรมการ CEO สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย)  โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผ่าน Application Google Meet