ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผล  การปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี นายแสง  เหล่าพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายเสกสรรค์  โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ กรรมการ/เลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผล ครั้งที่ 2 นายไชยเนตร กรมธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมดี และ นายจตุวีร์ จุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอำนวย โดยมี นายสมชัย  พรหมจารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง พร้อมด้วย  นางพิกุล คลื่นสนั่น นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประเมิน