การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา  ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ Video Conference