กิจกรรมการเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online”

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online” โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมไอ่คำ เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังให้สามารถหลีกเลี่ยงและห่างไกลสิ่งมึนเมาและยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัด  62 แห่ง มีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 620 คน และครูผู้รับผิดชอบ 62 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน