KM ระดับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา

 • กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา
 • กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว
 • กลุ่มเครือข่ายแชแล
 • กลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ
 • กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค
 • กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก
 • กลุ่มเครือข่ายพันดอน
 • กลุ่มเครือข่ายเวียงคำ
 • กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า
 • กลุ่มเครือข่ายนาม่วง
 • กลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน
 • กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง
 • กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม
 • กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์
 • กลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ
 • กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ
 • กลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน
 • กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ
 • กลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ
 • กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1
 • กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2
 • กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1
 • กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2
 • กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3
 • กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4