มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

1. กลุ่มอํานวยการ

ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
การให้บริการห้องประชุม

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
การให้บริการ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการกลุ่ม DLICT

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การให้บริการ การขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การให้บริการ ขออนุญาตเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
งานให้บริการการอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.)
ผังขั้นตอนการทำงานการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

6. กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

7. กลุ่มนโยบายและแผน

แผนภูมิขั้นตอนการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8. กลุ่มกฎหมายและคดี

ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน