ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกแห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเตรียมการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings