ประชุมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2564  

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางศรีสุดา ทิพสิงห์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2