อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning)

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ ด้านการเรียนรู้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด