อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Bar Coding Model

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ ด้านการเรียนรู้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ โดยการใช้ Bar Coding Model ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด