ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนอาคารเรียน/อาคารประกอบและใช้วัสดุจากการรื้อถอน โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม อำเภอหวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี