ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนฯ

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านดอนเงิน โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองแดง และโรงเรียนบ้านกงพาน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563