หน้าแรก

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
– แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 2/2562, 1/2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562

คลิกเข้าชมหลักสูตรhttps://sites.google.com/view/ud2online

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้้งหมด>>

การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด>>

กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงานทั้งหมด>>


คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

หน่วยตรวจสอบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี


คู่มือ/เอกสาร E-Book

ระบบบริการออนไลน์


ที่ตั้งสำนักงาน