หน้าแรก

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินงานตามมารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
– การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

15 พฤศจิกายน 2020 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
14 ตุลาคม 2020 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2563
28 กันยายน 2020 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
23 กันยายน 2020 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนกันยายน 2563
14 กันยายน 2020 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
10 สิงหาคม 2020 รายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2563
29 กรกฎาคม 2020 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
10 กรกฎาคม 2020 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2563
22 มิถุนายน 2020 ยกเลิกประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
22 มิถุนายน 2020 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2563

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

23 พฤศจิกายน 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 พฤศจิกายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส้วม สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 พฤศจิกายน 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
26 ตุลาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
26 ตุลาคม 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๘ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกอวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ