Home

การขอดูคะแนน

กำหนดรายงานตัว

เรียกรายงานตัว

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

12 กันยายน 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
29 สิงหาคม 2023 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
15 สิงหาคม 2023
9 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
9 สิงหาคม 2023 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
9 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
3 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
3 สิงหาคม 2023 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านบะยาว) แก้ไข
26 กรกฎาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
26 กรกฎาคม 2023 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ
26 กรกฎาคม 2023 ประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรม 4S Love Model เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านป่าหวาย
26 กรกฎาคม 2023 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นวัตกรรมการสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
-  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

20 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฎาคม 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 กรกฎาคม 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

5 กรกฎาคม 2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
10 มีนาคม 2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
19 พฤษภาคม 2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ

12 เมษายน 2022 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 มกราคม 2022 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (สพฐ.)
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งครู
28 มกราคม 2021 โปรแกรมเงินเดือนพร้อมไฟล์อัพเดท
13 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บำนาญ)
2 มกราคม 2021 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19)
18 พฤศจิกายน 2020 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

ข้อมูลเงินเดือน

ประจำเดือนกันยายน 2566
ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประจำเดือนเมษายน 2566
ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือนมกราคม 2566
ประจำเดือนธันวาคม 2565
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประจำเดือนกันยายน 2565
ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประจำเดือนเมษายน 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือนมกราคม 2565
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประจำเดือนกันยายน 2564
ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประจำเดือนเมษายน 2564
ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือนมกราคม 2564

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

แผนที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
โทร.088-5574668
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทร.086-4597065
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-4597068
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-4597066
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
โทร.086-4597067

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.086-4597064
กลุ่มพัฒนาครูฯ
โทร.088-5858909
ตรวจสอบภายใน
โทร.088-5709707
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.086-4240094
กลุ่ม DLICT
โทร.088-5644577