Home

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

31 พฤษภาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
29 พฤษภาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
24 พฤษภาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2023 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่ม ครั้งที่ 2)
10 มีนาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
23 กุมภาพันธ์ 2023 ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
3 มกราคม 2023 ประกาศตำแหน่งว่าง/ข้อมูลอัตรากำลัง/ความต้องการวิชาเอก เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566
19 ธันวาคม 2022 สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
18 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 พฤศจิกายน 2022 ผังสนามสอบการปฏิบัติ(นวก.คอมพิวเตอร์และพนง.พิมพ์ดีด)
2 พฤศจิกายน 2022 แผนผังห้องสอบสนามสอบโรงเรียนบ้านดงเมือง
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 086-459-7069

อัตราว่างสายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์ อัตราการว่างสายงานการสอน จำนวน 62 อัตรา (ข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

คลิกดูรายละเอียด >>

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (รายกรณี)

คลิกดูรายละเอียด >>

การขอช่วยราชการ

การการขอช่วยราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ตำแหน่งครู)

คลิกดูรายละเอียด >>

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

1 มิถุนายน 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤษภาคม 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์พัฒนาทักษะและครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤษภาคม 2023 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC20 และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พฤษภาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC20
8 เมษายน 2023 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปบบ IC20 และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

10 มีนาคม 2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
19 พฤษภาคม 2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 กรกฎาคม 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
2 ธันวาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ

12 เมษายน 2022 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 มกราคม 2022 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (สพฐ.)
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
25 มกราคม 2022 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) ตำแหน่งครู
28 มกราคม 2021 โปรแกรมเงินเดือนพร้อมไฟล์อัพเดท
13 มกราคม 2021 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บำนาญ)
2 มกราคม 2021 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19)
18 พฤศจิกายน 2020 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

ข้อมูลเงินเดือน

ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประจำเดือนเมษายน 2566
ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือนมกราคม 2566
ประจำเดือนธันวาคม 2565
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประจำเดือนกันยายน 2565
ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประจำเดือนเมษายน 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือนมกราคม 2565
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประจำเดือนกันยายน 2564
ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประจำเดือนเมษายน 2564
ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือนมกราคม 2564

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

นิเทศออนไลน์

แผนที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
โทร.088-5574668
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทร.086-4597065
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-4597068
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-4597066
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
โทร.086-4597067

หมายเลขโทรศัพท์กลุ่ม

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.086-4597064
กลุ่มพัฒนาครูฯ
โทร.088-5858909
ตรวจสอบภายใน
โทร.088-5709707
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.086-4240094
กลุ่ม DLICT
โทร.088-5644577